Regulamin

Radość bycia razem

Regulamin Domu

www.mazurychillout.pl

Regulamin domu MAZURYchillout1 i MAZURYchillout2
§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domu MAZURYchillot położonego w Skorupkach 139, 11-520 Ryn, zwanego w dalszej części regulaminu „Domem”. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
Właściciel Domu, zwany w dalszej części Regulaminu „Właścicielem” oferuje zorganizowanym grupom klientów, zwanym w dalszej części regulaminu „Gośćmi”, usługi krótkotrwałego najmu Domu.
§ 2. Rezerwacja i zaliczka
Do pobytu na terenie obiektu upoważnia dokonana wcześniej wstępna rezerwacja oraz wniesiona na jej potwierdzenie zaliczka, której dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami:
minimalny okres najmu poza sezonem wynosi 2 doby pobytu, w sezonie 7 dób (chyba, że strony umówią się inaczej), który rozpoczyna się o godzinie 17.00, w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu
zgłoszenia rezerwacji w formie on-line należy dokonać na stronie www.MAZURYchillout.pl lub innym portalu partnerskim, który taką rezerwację umożliwia
rezerwacja wstępna wygasa w przypadku nie wpłynięcia w ciągu 12 godzin zaliczki na wskazany rachunek bankowy.
wysokość zaliczki wnoszonej na poczet pobytu wynosi 30 % opłaty za cały okres, którego dotyczy rezerwacja, pozostała kwota winna być wpłacona na 30 dni przed przyjazdem na konto bankowe przesłane w potwierdzeniu rezerwacji.
Koszty ponoszone przez Gości w przypadku rezygnacji z wynajmu Domu w postaci kary umownej na rzecz Właściciela wynoszą
30% wartości rezerwacji, w razie rezygnacji w terminie dłuższym niż 30 dni od daty rozpoczęcia wynajmu
100%, w razie rezygnacji w terminie krótszym 30 dni od daty rozpoczęcia wynajmu
Właściciel uprawniony jest do potrącenia kwot kar umownych z wpłaconych zaliczek na co Najemca wyraża zgodę wpłacając zaliczkę.
Skrócenie przez Gości pobytu w domu nie upoważnia do żądania zwrotu wniesionej już opłaty. Przedłużenie pobytu w Domu, ponad czas wskazany w dobie hotelowej ( godz. 10.00) wymaga zgody Właściciela. Powoduje naliczenie opłaty wg stawki; 1 godz. = 100 zł, chyba, że strony postanowią inaczej.
5. przypadku braku możliwości świadczenia usługi przez Właściciela zobowiązany jest do zwrotu całej wpłaconej zaliczki, odstąpienia od naliczania kary umownej , o której mowa w § 2 pk 1oraz zapłaty kary umownej w wysokości 1.000zł na rzecz Gości.
6. Goście zobowiązani są do wpłacenia kaucji w wysokości 1.000 zł na rachunek bankowy: Flat4You Krzysztof Bratosiewicz 53 1140 2004 0000 3602 7945 0489 najpoźniej w momencie zakwaterowania. Kaucja zwracana jest w terminie do 24h od momentu przekazania domku przez gości na konto bankowe, z którego była wpłacana. W przypadku stwierdzenia zniszczeń w trakcie przekazania lub ujawnionych podczas sprzątania domku, Wynajmującemu przysługuje prawo wstrzymania zwrotu kaucji oraz przesłania protokołu zniszczeń wraz z dokumentacją zdjęciową. Rozliczenie kosztów naprawy powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty ujawnienia szkody.
7. Goście zobowiązani są do wniesienia opłat na wskazany przez Właściciela rachunek bankowy następujących opłat:
a) za zwierzęta zaakceptowane przez Wynajmującego 100zł/zwierzę
b) za zwierzęta nie zaakceptowane przez Wynajmującego 500zł/zwierzę
c) za każdą z osób przebywającą 24h i więcej, powyżej maksymalnej liczby gości określonej w zgłoszeniu rezerwacyjnym 200zł/osobę/dobę liczoną dla całkowitego okresu najmu
Sugerujemy, aby przed wpłatą zaliczki Goście obejrzeli Dom osobiście w celu zweryfikowania czy spełnia on ich wymagania.
§ 3. Zasady użytkowania
W Domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ponadto, zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych poza będącymi na wyposażeniu domu, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe. Złamanie zakazu palenia tytoniu lub wyrobów tytoniowych Goście może skutkować naliczeniem przez Właściciela kary umownej w kwocie 500zł na poczet sprzątania i usunięcia zapachu.
W przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszą spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościom pobytu w Domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. Pozostanie w Domu przez Najemcę lub inne osoby zgłoszone jak również osoby trzecie mimo wypowiedzenia umowy stanowi podstawę do obciążenia Najemcy karą w kwocie 50zł za każda osobę za każdą godzinę bezumownego pobytu.
O konieczności dokonania napraw w Domu przed przystąpieniem do użytkowania Goście zobowiązani są niezwłocznie poinformować Właściciela.
Odpowiedzialność na gruncie niniejszego Regulaminu Najemcy oraz innych gości powstaje od momentu przekazania kluczy do ich zdania Właścicielowi po wyprowadzce.
Za zgubienie klucza jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 150zł.
Goście nie mają prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domu. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Goście zobowiązani są niezwłocznie poinformować Właściciela.
Goście zobowiązani jest do utrzymywania oraz zwrotu Domu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych.
Wszelkie ewentualne usterki w domu oraz inne problemy dotyczące funkcjonowania domu wynikłe w trakcie użytkowania, Goście są zobowiązani zgłaszać na bieżąco Właścicielowi na numer 519 44 96 88.
Użytkownicy grilla i ogniska zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grilowaniu czy paleniu i uprzątnięcia zimnego popiołu do pojemnika znajdującego się na terenie posesji i oznaczonego naklejką MOKRE. Węgiel drzewny Goście organizują we własnym zakresie, drewno na ognisko oraz do kominka zapewnia Właściciela .
Właściciela nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie Gości, który dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczyć należycie swoje mienie.
Właściciela ma obowiązek zapewnić:
wynajem domu Mazurychillout
odpowiednie warunki wypoczynku Gościom
niezbędne naprawy urządzeń w możliwie najkrótszym terminie
złagodzić niedogodności, gdy występujące w Domu usterki nie będą mogły być usunięte w terminie do 24 godzin.
Właściciela nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu.
W przypadku przekroczenia maksymalnej, uzgodnionej w umowie liczby gości korzystających z Domu, (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), należy się liczyć z jednorazową opłatą manipulacyjną w wysokości 200zl/osobę/ dobę.
Do stałego pobytu na terenie upoważnieni są jedynie Goście z zadeklarowaną liczbą osób, przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Gośćmi, a przebywające na terenie na zaproszenie Gości, zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny 24.00, a ich nocowanie bez zgody gospodarza obiektu jest zabronione. Goście, którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nie odpowiedzialność, w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu.
Do dyspozycji Gości przekazujemy huśtawkę oraz linę do wspinania, którą Goście mogą użytkować na własną odpowiedzialność, a dzieci tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna na jego wyłączną odpowiedzialność.
Goście oraz inne osoby zakłócające spokój i porządek lub naruszające inne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte przez Właściciela lub osobę przez niego upoważnioną z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
Zezwala się Gościom na parkowanie ich samochodów oraz innych pojazdów na terenie obiektu. Parking na terenie działki jest bezpłatny i niestrzeżony. Goście parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Właściciela nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.
Właściciel rozlicza szkody i ponad normalne zużycie z kaucji na podstawie przesłanego mailem Najemcy protokołu szkody udokumentowanych zdjęciami i oraz stanu Domu po opuszczeniu go przez Najemcę oraz pozostałych gości. Brak zgłoszenia najemcy szkody podczas przekazywania domu, nie pozbawia Właściciela możliwości rozliczenia szkód i zużycia, które obciążają Najemcę.
W razie zaistnienia szkód lub ponadnormatywnego zużycia spowodowanego przez Najemcę lub pozostałych gości, które uniemożliwią dalszy wynajem Domu, Właściciel uprawniony jest do:
a) obciążenia kosztami przywrócenia Domu do stanu poprzedniego;
b) obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości 600zł za każdy dzień braku możliwości wynajmu, pod warunkiem poinformowania Najemcy mailowo o obciążeniu karą w terminie nie późniejszym niż 14 dni od zakończenia umowy najmu.
W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Goście zobowiązani są do powiadomienia telefonicznie Właściciela.
Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.
Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
Najemca i goście odpowiadają materialnie za szkody i pondnormatywne zużycie Domu solidarnie, w tym za zwierzęta. Osoby dorosłe ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci.
Goście przyjmują do wiadomości, że Dom wyposażony jest w ciśnieniowy system kanalizacji, i zobowiązuje się NIE WRZUCAĆ do systemu kanalizacji żadnych przedmiotów (przedmiotów higieny osobistej, toreb foliowych, igieł, innych) mogących zablokować noży w pompie. W przypadku awarii pompy spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem systemu kanalizacji, Wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów jej usunięcia w wysokości 500 zł
Dom jest przyjazny dla zwierząt. W celu zapewnienia kolejnym gościom komfortowych warunków wynajmu, obowiązują poniższe zasady:
a) maksymalna liczba zwierząt jakie mogą przebywać w domu wynosi 2
b) w Domu mogą przebywać tylko i wyłącznie zwierzęta, które zostały zgłoszone Właścicielowi i który wyraził na nie pisemną zgodę
Goście ponoszą pełną odpowiedzialność osobową i majątkową za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzęta
Goście mają obowiązek sprzątania odchodów zwierząt z terenu działki do torebek plastikowych i wyrzucania ich do pojemnika na śmieci oznaczone jako „Mokre”
zwierzęta mogą przybywać na parterze domu (podłoga z gresu), tj w części wspólnej oraz znajdującej się tam sypialni. Nie mogą natomiast wchodzić na sofy oraz łóżka.
dodatkowa opłata związana z większym nakładem pracy na sprzątanie, za każde zwierze określona została w §2 pkt i)
Na poddaszu (podłoga drewniana) oraz schodach Goście zobowiązani są do poruszania w obuwiu przeznaczonym tylko do chodzenia wewnątrz budynku.
Właściciela Domu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w okresie wynajmu Domu, jak również z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci.
Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Właściciela Domu tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wyposażenia Domu oraz sprzętu znajdującego się na terenie przynależnej do Domu działki.
Na terenie działki obiektu MAZURYchillout prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest: Flat4you Krzysztof Bratosiewicz. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 519 44 96 88, lub kierując pytanie na adres mailowy info@mazurychillout.pl.
Obowiązkiem Najemców Domu jest segregacja odpadów do pojemników zlokalizowanych w wyznaczonych w tym celu punkcie gromadzenia odpadów, wg zasad poniżej przedstawionych zasad.
W przypadku stwierdzenia braku segregacji przy odbiorze Domu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich segregacji w wysokości 350 zł
a) pojemnik brązowy (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) – na odpady BIO, które należy rozumieć jako odpady ulegające biodegradacji, w szczególności: obierki, odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, drobne gałęzie i skoszoną trawę, zabrudzone ręczniki i chusteczki papierowe, itp
b) pojemnik żółty (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) – na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (złom żelazny i metale kolorowe, folię aluminiową, opróżnione puszki po żywności i napojach oraz zakrętki od słoików i metalowe kapsle, opróżnione i zgniecione butelki plastikowe, kartony po mleku i sokach i opakowania wielomateriałowe, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, kosmetykach, plastikowe torby, worki i folie, itp.)
c) pojemnik zielony (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) – na SZKŁO czyli opakowania szklane ze szkła kolorowego i bezbarwnego (opróżnione butelki po napojach,, puste słoiki bez zakrętek, szklane opakowania po kosmetykach, itp.);
d) pojemnik niebieski (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) – na PAPIER (opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, czasopisma, zeszyty i książki, papier szkolny i biurowy, itp.);
e) pojemnik szary (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) – na odpady RESZTKOWE – to, czego nie można umieścić w pozostałych pojemnikach i co nie nadaje się do recyklingu.
§ 4. Prawo
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Gośćmi jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
Reklamacje należy zgłaszać info@mazurychillout.pl – będą rozpatrywanie w terminie do 14 dni od zgłoszenia
Życzymy miłego, wolnego od problemów spędzenia wolnego czasu.

Właściciel Domu
Krzysztof Bratosiewicz